Algemene ledenvergadering 2018

Het bestuur roept de leden van HSV De Meer op om op 9 maart 2018 de Algemene Ledenvergadering 2018 bij te wonen.

Leden hebben de hoogste zeggenschap binnen een vereniging. De Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt bij HSV De Meer één keer per jaar plaats.

De officiele oproeping gebeurt – conform de statuten – schriftelijk.

In de schriftelijke uitnodiging staat vermeld:

  • Wanneer, waar en op welke tijd de vergadering plaatsvindt
  • De agenda

De schriftelijke uitnodiging ontvangt u uiterlijk 7 dagen voor de vergadering.

Als extra service kondigen we de Algemene ledenvergadering 2018 ook via de website aan.

 

Locatie Algemene Ledenvergadering 2018

De Algemene ledenvergadering 2018 vindt plaats in De Engelenburcht.

De Engelenburcht is gevestigd aan de Heuvel 18, 5221 AP te Engelen.

 

Agendapunten Algemene Ledenvergadering 2018

De (voorlopige) agenda bevat de volgende punten:

1. Opening en ingekomen stukken
2. Vaststellen notulen 14 April 2017
3. Financieel verslag kascommissie boekjaar 2016/2017
4. Verslag penningmeester
5. Verslag secretaris
6. Botenhaven en het pad
7. Gemeente & jeugdsubsidie
8. Aankondiging voor volgend jaar: statutenwijziging in de maak
9. Jeugd schoolvissen Rietlanden, 5 vrijwilligers nodig
10. Vaststellen contributie en bootligplaatshuur
11. Kascommissie benoemen
12. Rondvraag

De definitieve agenda wordt vastgesteld aan het begin van de Algemene ledenvergadering.

 

Hebt u vragen en/of opmerkingen?

Ieder lid heeft het recht, in overleg met het bestuur, voorstellen op de agenda van de Algemene ledenvergaderlng te doen aanbrengen. Deze voorstellen moeten tenminste drie dagen voor de datum van de algemene vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingecliend.

Hebt u schriftelijke vragen en/of opmerkingen die op de Algemene Ledenvergadering 2018 behandeld moeten worden? Deze vragen en/of opmerkingen kunt u per email indienen bij de secretaris (secretaris@hsvdemeer.nl) tot uiterlijk 6 maart 2018.

Slotopmerkingen

Alleen leden van de vereniging hebben toegang tot de Algemene ledenvergadering.

Hebt u geen schriftelijke uitnodiging ontvangen? Neem per email contact op met de secretaris (secretaris@hsvdemeer.nl) of neem contact op via het contactformulier.

Geef een reactie