Reglement bootligplaats

PDF-versie Reglement bootligplaats HSV De Meer

Aanspreekpunt
1. De secretaris is het aanspreekpunt met betrekking tot de boten en de bootligplaats. In geval van vakantie, ziekte of andere omstandigheden neemt de voorzitter het aanspreekpunt over.

De functie van secretaris is vacant.
Tijdens de ALV van 15 maart 2023 is besloten, dat de penningmeester het aanspreek punt is,.

De penningmeester is per email bereikbaar: penningmeester@hsvdemeer.nl

Gedrag
2. De huurder van de bootligplaats heeft zich te gedragen als een goede huurder. Huurder onthoudt zich van gedrag in strijd met de wet, openbare orde, goede zeden en dit reglement.

Opzegging lidmaatschap
3. De huur van de bootligplaats is gekoppeld aan het lidmaatschap bij HSV De Meer. Opzegging van het lidmaatschap houdt ook in dat de bootligplaats wordt opgezegd. Huurder heeft na opzegging twee weken de gelegenheid om zijn boot te verwijderen en zijn sleutels in te leveren.
Verder behoudt het bestuur van de vereniging zich het recht voor om bij niet tijdige betaling van de huur èn/of het lidmaatschap (=VISpas) tot éénzijdige opzegging van de huurovereenkomst over te gaan.

Aansprakelijkheid
4. Het bestuur is niet aansprakelijk voor diefstal of vernieling van boten en/of toebehoren. In geval van vernieling of diefstal van boten en/of toebehoren moet de huurder van de boot zelf aangifte doen. In geval van vernieling van de steiger wordt altijd direct aangifte gedaan door het bestuur.

Eisen aan de boot
5. Peddels, staken en andere toebehoren mogen niet uit de boot steken of op de steiger liggen.

De boot moet zijn voorzien van het ligplaatsnummer.

6. a. De boot moet degelijk afgemeerd liggen aan de bootligplaats, met de voor- of achterzijde tegen de steiger.

b. Als de boot langer dan twee weken onder water ligt of op andere wijze niet bruikbaar is, ontvangt de huurder van de bootligplaats een kennisgeving met daarin de mogelijkheid om binnen twee weken zijn boot alsnog bruikbaar te maken. De huur vervalt automatisch nadat de huurder na deze twee weken zijn boot niet bruikbaar heeft gemaakt.

Aanlegsteiger/bootligplaats
7. Op of aan de aanlegsteiger mogen op geen enkele wijze veranderingen worden aangebracht.

8. De bootligplaats moet door de huurder zelf gebruikt worden. Onderverhuur is ook niet toegestaan.

9. a. De bootligplaats moet voor 15 mei van ieder kalenderjaar bezet zijn en blijven tot 1 november van hetzelfde kalenderjaar. De secretaris kan tijdelijke ontheffing van deze regel verlenen. Een ontheffing wordt verleend voor maximaal twee weken en kan met twee weken worden verlengd.

b. Vanaf 15 mei van ieder kalenderjaar inspecteert het bestuur de bezetting van de bootligplaatsen. De huurder van de bootligplaats krijgt – na inspectie – eenmaal de kans om alsnog zijn bootligplaats te voorzien van zijn boot.

c. De boot moet bevaarbaar zijn en de boot moet zijn voorzien van een ligplaatsnummer.

Winterstalling
10. De boot mag in de winterperiode worden gestald, zonder dat de huur van de bootligplaats komt te vervallen. Stallen van boten is vanaf 1 november toegestaan, nadat de secretaris hiervan op de hoogte is gesteld. Hetzelfde geldt voor reparaties.

Overig
11. Het bestuur behoudt het recht om de huur van de bootligplaats éénzijdig op te zeggen.
Ingeval van opzegging krijgt de huurder, gerekend vanaf de kennisgeving, twee weken de tijd om zijn ligplaats te ontruimen.

12. Het bestuur behoudt zich het recht om dit reglement tussentijds te wijzigen.