Wijzigingen in de APV

Op 24 oktober 2017 heeft de gemeenteraad van gemeente ’s-Hertogenbosch een wijziging in de Algemene Plaatselijke verordening (APV) vastgesteld. Deze wijziging bevat drie punten die relevant zijn of kunnen zijn voor onze leden.

Kamperen buiten kampeerterreinen

Het eerste punt gaat over ‘Afdeling 4 Kamperen buiten kampeerterreinen’. Bij deze afdeling worden enkele wijzigingen voorgesteld, om het nachtvissen onder deze afdeling te laten vallen en daarmee op te nemen in de APV.

Artikel 4:8 Begripsbepaling
In deze afdeling wordt onder kampeermiddel verstaan: Een tent, tentwagen, kampeerauto of caravan, schuilmiddel dan wel enig ander onderkomen of enig ander voertuig waarvoor geen bouwvergunning in de zin van artikel 40 van de Woningwet is vereist, dat bestemd of opgericht is dan wel gebruikt wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.

Volgens Sportvisserij Nederland is een kampeermiddel breder dan een onderkomen of voertuig. Voorgesteld wordt om specifieke voorbeelden, zoals genoemd in het Model Algemene Plaatselijke Verordening van Sportvisserij Nederland, toe te voegen. Door deze aanpassing ontstaat er een ruimere definitie van kampeermiddel. Ook is expliciet de term schuilmiddel toegevoegd, wat vaak door vissers gebruikt wordt ten behoeve van het nachtvissen. Het verbod geldt niet voor het plaatsen van schuilmiddelen ten behoeve van het nachtvissen op de aangewezen en bestemde plekken van de viswateren met verhuurd visrecht aan een hengelsportvereniging. Zie hiervoor artikel 4:9 lid 2 van de APV.

Artikel 4:9 Kampeermiddelen buiten kampeerterreinen
 1. Het is verboden ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd.
 2. Het in lid 1 genoemde verbod geldt niet voor het plaatsen van kampeermiddelen voor eigen gebruik voor korte perioden door de rechthebbende op diens eigen terrein. Het verbod geldt ook niet voor het plaatsen van schuilmiddelen ten behoeve van het nachtvissen, zonder enkele eisen, op de aangewezen en bestemde plekken van de viswateren met verhuurd visrecht aan een hengelsportvereniging.
 3. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod als bedoeld in het eerste lid.
 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de ontheffing worden geweigerd in het belang van:
 a. het voorkomen of beperken van overlast
 b. de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of andere goederen
 c. de zedelijkheid of gezondheid
 d. de bescherming van natuur en landschap;
 e. de bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente.

Het nachtvissen en plaatsen van schuilmiddelen is in principe overal verboden, behalve op de aangewezen en bestemde plekken waar het visrecht is verhuurd. Deze aangewezen en bestemde plekken zijn afgesloten in huurovereenkomsten tussen de gemeente, eigenaar van het water en de hengelsportverenigingen die het visrecht huren. De schuilmiddelen worden in zijn geheel vrij gegeven. Dat betekent dat er geen eisen worden gesteld aan de schuilmiddelen ten behoeve van het nachtvissen. Bij deze tekstuele wijziging is deels gebruik gemaakt van het Model Algemene Plaatselijke Verordening van Sportvisserij Nederland.
Op basis van het Model Algemene Plaatselijke Verordening van Sportvisserij Nederland zijn er extra redenen voor weigering van ontheffing toegevoegd. Er zijn immers meerdere redenen waarom ontheffing geweigerd kan worden. Ook voor het voorkomen/beperken van overlast, verkeersveiligheid/veiligheid van personen of andere goederen en zedelijkheid/gezondheid zou een ontheffing geweigerd kunnen worden. Dit is een uitbreiding op hetgeen er al staat onder artikel 1:8 Weigeringsgronden. Een andere kleine toevoeging met betrekking tot de bescherming van natuur is ook de bescherming van landschap.

Vaartuigen op openbaar water

Bij deze afdeling, afdeling 5 ‘Openbaar water’, worden bij artikel 5:24 enkele wateren toegevoegd waar ook niet met vaartuigen aangedreven door een motor mag worden gevaren. Daarnaast wordt bij deze afdeling een nieuw artikel voorgesteld om vissen bij een gedeelte van de zwemplassen te verbieden. Op verzoek van een hengelsportvereniging (niet HSV De Meer) is een aantal wateren toegevoegd, waar ook niet met vaartuigen aangedreven door een motor mag worden gevaren. Het gaat om het volgende water: De Fransche Wielen.

Het is nu verboden met vaartuigen aangedreven door een motor te varen op de volgende openbare wateren:

  • Noorderplas
  • Oosterplas
  • Zuiderplas
  • Engelermeer
  • De IJzeren Vrouw
  • Rosmalense plas
  • Het IJzeren Kind
  • De Fransche Wielen

Het verbod in het eerste lid geldt niet voor vaartuigen aangedreven door een elektromotor met een maximumvermogen van 60 ampère per pond (Lbs) stuwkracht en een maximumsnelheid van 6 km per uur.

Vissen op openbaar water

Artikel 5:24a Vissen op openbaar water
 1. Het is verboden te vissen op en bij de stranden van de volgende openbare wateren:
 - Engelermeer
 - Oosterplas
 - Groote Wielenplas
 2. Nachtvissen op gemeentelijk water is verboden, met uitzondering van de aangewezen en bestemde plekken van de viswateren met verhuurd visrecht aan een hengelsportvereniging.

Door dit nieuwe artikel toe te voegen, wordt duidelijk dat op bepaalde openbare wateren het gehele jaar niet gevist mag worden op en bij de stranden. Dit geldt voor het Engelermeer, de Oosterplas en de Groote Wielenplas. De reden daarvoor is om het (zwem)water en de stranden schoon te houden, ook buiten het strandseizoen. Daarnaast wordt hiermee tijdens het strandseizoen overlast voor de strandbadbezoekers voorkomen en de veiligheid van de strandbezoekers gewaarborgd. Omdat het visrecht aan een hengelsportvereniging bij de Zuiderplas is verhuurd, is dat privaatrechtelijk geregeld en daarom wordt de Zuiderplas hier niet genoemd.

Het nachtvissen en plaatsen van schuilmiddelen is overal verboden, behalve op de aangewezen en bestemde plekken waar het visrecht is verhuurd. Met deze toevoeging is duidelijk dat nachtvissen verboden is op het gemeentelijk water, met uitzondering van de aangewezen en bestemde plekken. Deze zijn in huurovereenkomsten met de gemeente en de hengelsportverenigingen afgesloten. Als er sprake is van verhuurd visrecht, is er sprake van artikel 4:9, lid 2.


De originele documenten van de gemeenteraad zijn hieronder te bekijken:

Raadsvoorstel wijziging APV gemeente ‘s-Hertogenbosch 24-10-2017

Bijlage raadsvoorstel wijziging APV gemeente ‘s-Hertogenbosch 24-10-2017

Related Post